تغییرات بنیادین در مدیریت تراکتور
تغییرات بنیادین در مدیریت تراکتور
زین پس شاهد تغییرات بنیادین در مدیریت تراکتور خواهیم بود.

به گزارش عصر تبریز، باشگاه تراکتور نیز از این پس وظایف اجرایی اش را احتمالا به معاون ورزشی خود خواهد سپرد. این در حالی است که هفته گذشته محمد علیپور نیز از پست مدیرعاملی تراکتور استعفا داد تا بی ثباتی این باشگاه همچنان ادامه دار باشد. آن ها که در دو سال اخیر ۶ مدیرعامل را بر مسند مدیریت خود داشته اند، به نظر می‌رسد تصمیم جدیدی راگرفته اند و قصد دارند باشگاه را به شکلی متفاوت اداره کنند.

در چارت جدید باشگاه اگرچه پست مدیرعامل همچنان دیده می‌شود اما به نظر می‌رسد وظایف اجرایی قرار است در اختیار معاونی باشد که از سوی او منصوب می‌شود. به عبارتی مدیرعامل پست های مختلف باشگاه نظیر روابط عمومی، بین الملل، حقوقی و معاونین متفاوت را انتخاب می‌‍کند و سپس آن ها هر یک وظایفشان را انجام خواهند داد.

این در حالی است که باشگاه پرسپولیس هم پس از انتخاب سمیعی، بیشتر کارهای اجرایی را به معاون او یعنی ابراهیم شکوری سپرده است.