تبریز نیازمند طرح جامع زیباسازی شهری
تبریز نیازمند طرح جامع زیباسازی شهری
برنامه‌ریزی و طراحی برای المان‌سازی در کلان‌شهرها بر بستر زیباسازی شهری، از جمله برنامه هایی است که طی سال‌های اخیر، مورد توجه شهرهای ایران بوده است.

به گزارش عصرتبریز، المان‌سازی و نصب این عناصر زیباسازی و مفهومی در مناطق و میادین شهری اگرچه عمدتا با هدف ایجاد زیبایی‌های بصری در شهرها صورت می‌گیرد؛ با این حال در اغلب موارد، شاهد فقدان معیارهای هویتی، فرهنگی، ارزشی و بی‌توجهی به شاخص‌های برگرفته از فرهنگ و ارزش‌های بومی که حاوی پیام و اهداف متعالی در ساخت و نصب این المان‌ها به مخاطبان و شهروندان باشد هستیم.

از دیگر سو، نصب و جانمایی المان‌ها در معابر و میادین شهری نیز از آن دست الزامات و ضرورت‌هایی است که می‌بایست جدای از الزامات و معیارهای دخیل در طراحی المان ها، مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد که در این بخش نیز عمدتا شاهد برخی کج‌سلیقگی‌ها و اقدامات متناقض با این شاخص‌ها بوده‌ایم.

در این میان و به منظور مدیریت و اجرای هدفمند در طراحی، ساخت، نصب و بهره‌برداری از المان‌های شهری و همچنین اجرای طرح‌های زیباسازی، نورپردازی و طراحی زیبایی‌های بصری در شهرها، مدیریت شهری به ویژه شورای شهر تبریز به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر اقدامات مدیریتی در شهر، باید با تدوین و تصویب طرح جامع زیباسازی و طراحی المان‌های شهری که در برگیرنده تمامی شاخص‌ها و معیارهای دینی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، ملی، بومی و مفهومی باشد، به سمت ایجاد ساز و کار و روش‌های اجرایی مبتنی بر وحدت رویه حرکت کند که امیدواریم شورای ششم تبریز در این راستا توجه جدی داشته باشد.

نگارنده: آرزو مبصر – سخنگوی شورای شهرستان تبریز