پاکسازی پسماندهای بجا مانده از روز عاشورا در تبریز - عصرتبریز
جمعه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۱:۲۸