یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۴
اشتهار به اجتهاد - عصرتبریز
چرا سید حسن خمینی کاندیدای مجلس خبرگان شد، ولی امتحان نداد؟! ۸ بهمن ۱۳۹۴

چرا سید حسن خمینی کاندیدای مجلس خبرگان شد، ولی امتحان نداد؟!

احساس تکلیف علت شد تا پا به عرصه گذاشته و به کارزار انتخابات وارد شود، صد البته به مجلسی کشیده می شود که هم خوانی بیشتری با مشی طلبگی و زندگی اش داشته باشد.