شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۵
اعتراض به نمره - عصرتبریز
اقدام به خودکشی دانشجوی دانشگاه فردوسی برای اعتراض به نمره ۳۰ دی ۱۳۹۴

اقدام به خودکشی دانشجوی دانشگاه فردوسی برای اعتراض به نمره

صبح امروز دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی شاهد اعتراض تعدادی از دانشجویان گروه اقتصاد به یکی از اعضای هیات علمی این دانشکده بود.