جمعه ۱۱ مهر ۱۳۹۹ - ۱:۱۹
طراحی و ساخت ربات ویژه باغبانی توسط دانشجویان دانشگاه تبریز ۲۶ مهر ۱۳۹۶

طراحی و ساخت ربات ویژه باغبانی توسط دانشجویان دانشگاه تبریز

برای نخستین بار دانشجویان دانشگاه تبریز، موفق به طراحی و ساخت ربات ویژه باغبانی شدند.