شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۲
زلال مثل سید رضا ۲۵ تیر ۱۳۹۵

زلال مثل سید رضا

عصر روز ۵شنبه بود که دوستی تماس گرفت، صدایش می لرزید! گفت حرف از یک سید بود همینطوری دلم گرفت دستم رفت به گوشی تلفن تا حالی بپرسم!