یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ - ۴:۱۲
بازهم روز خبرنگار / دلم نوشتن می خواهد ۱۸ مرداد ۱۳۹۴

بازهم روز خبرنگار / دلم نوشتن می خواهد

عصر تبریز: بازهم روز خبرنگار، دلم نوشتن می خواهد از خودم از بغض هایم … کلمه ها درون سر انگشتانم بی محابا می دوند، جمله می شود، تاول می زند … اما نمی خواهم بترکد این بغض! نمی خواهم… گویی واژه ها از من گریزانند بس که لرزش دستانم را در هنگام به تصویر کشیدن […]