پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۷:۱۸
لعنت به این زندگی! ۶ آذر ۱۳۹۷
یادداشت؛

لعنت به این زندگی!

از اینکه هر بار برای کاری یا خریدی، بیرون از خانه بروم برایم عذابی شدید است! طوری که ترجیحم در خانه ماندن هست تا با چشمانم وضعِ اسفناک مردم عزیز میهنم را نبینم.