شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶
استادیار دانشگاه تبریز در بین برگزیدگان جشنواره ملی زن و علم ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

استادیار دانشگاه تبریز در بین برگزیدگان جشنواره ملی زن و علم

استادیار دانشگاه تبریز در بین برگزیدگان جشنواره ملی زن و علم قرار گرفت.