پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۲
ساعت رسمی یک ساعت جلو کشیده می‌شود ۲۹ اسفند ۱۳۹۸
فردا ساعت ۲۴؛

ساعت رسمی یک ساعت جلو کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور راس ساعت ۲۴ یکم فروردین‌ماه، یک ساعت جلو کشیده می‌شود.

ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
امشب در ساعت ۲۴؛

ساعت رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور امشب (۳۰ شهریور) یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

ساعت رسمی کشور، یک ساعت جلو کشیده می‌شود ۱ فروردین ۱۳۹۸
امشب در ساعت ۲۴؛

ساعت رسمی کشور، یک ساعت جلو کشیده می‌شود

براساس قانون تغییر ساعت رسمی، ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت جلو کشیده می شود.

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

ساعت رسمی کشور یک ساعت به جلو کشیده می‌شود

ساعت رسمی کشور در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

زمان تغییر ساعت رسمی کشور ۳۰ اسفند ۱۳۹۵

زمان تغییر ساعت رسمی کشور

براساس قانون تغییر ساعت رسمی، ساعت رسمی کشور، امشب در ساعت ۲۴، یک ساعت جلو کشیده می شود.