شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۶
فوت ۱۶۹ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته ۲۴ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۶۹ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از فوت ۱۶۹ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد.

فوت ۱۷۴ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۷۴ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴

سخنگوی وزارت بهداشت، از فوت ۱۷۴ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد.

فوت ۱۸۸ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۸۸ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت

سخنگوی وزارت بهداشت، از فوت ۱۸۸ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد.

فوت ۱۸۴ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۸۴ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از فوت ۱۸۴ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد.

فوت ۱۸۹ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۸۹ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از فوت ۱۸۹ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته در کشور خبر داد.

فوت ۱۶۳ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۶۳ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از فوت ۱۶۳ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

فوت ۱۳۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته ۱۸ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۳۲ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت از فوت ۱۳۲ بیمار مبتلا به کرونا ظرف شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد.

فوت ۱۵۶ بیمار مبتلا به کرونا ظرف شبانه‌روز گذشته ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۵۶ بیمار مبتلا به کرونا ظرف شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از فوت ۱۵۶ بیمار مبتلا به کرونا ظرف شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد.

فوت ۱۷۴ نفر بر اثر کرونا در شبانه‌روز گذشته ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۷۴ نفر بر اثر کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از ثبت ۱۷۴ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد.

فوت ۱۸۵ نفر بر اثر کرونا در شبانه‌روز گذشته ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۸۵ نفر بر اثر کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از ثبت ۱۸۵ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد.

ثبت ۲۱۲ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

ثبت ۲۱۲ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از ثبت ۲۱۲ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد.

ثبت ۲۱۵ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

ثبت ۲۱۵ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از ثبت ۲۱۵ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته خبر داد و گفت: آمار فوتی‌های کرونا به ۱۷ هزار و ۴۰۵ مورد رسیده است.

فوت ۲۰۸ نفر بر اثر کرونا در شبانه‌روز گذشته ۱۲ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۲۰۸ نفر بر اثر کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از ثبت ۲۰۸ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد و گفت: آمار فوتی‌های به ۱۷۱۹۰ مورد رسیده است.

ثبت ۲۱۶ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

ثبت ۲۱۶ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از ثبت ۲۱۶ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد.

فوت ۱۹۷ بیمار کرونا در شبانه‌روز گذشته ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی وزارت بهداشت خبر داد؛

فوت ۱۹۷ بیمار کرونا در شبانه‌روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، از ثبت ۱۹۷ مورد فوتی کرونا در شبانه‌روز گذشته در کشور خبر داد.