جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۰:۲۲
در حاشیه شورای شهر/قد قامت بورژوازی برای بلعیدن تبریز ۲۲ فروردین ۱۳۹۵

در حاشیه شورای شهر/قد قامت بورژوازی برای بلعیدن تبریز

این همه هزینه برای راه یافتن به یکی از کرسی های بیست و یک نفره ی شورایی که قرار است بخشی از مدیریت یک شهر – و نه همه ی آن – را رقم بزند، چه بازگشت سرمایه ای را در پی خواهد داشت؟