جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ - ۴:۱۳
ضعف مدیریت در صنایع تبدیلی، حلقه‌ی گمشده ی صنایع آذربایجان‌شرقی ۸ خرداد ۱۳۹۵

ضعف مدیریت در صنایع تبدیلی، حلقه‌ی گمشده ی صنایع آذربایجان‌شرقی

واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک نقش مهمی در اقتصاد یک کشور ایفا می‌کنند. این واحدها نه تنها اقتصاد وابسته به دولت نیستند و بار مالی به دولت تحمیل نمی‌کنند، باعث اشتغالزایی نیز می‌شوند.