یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۲:۲۵
وطن پرست به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی انبارهای عمومی رسمی و خدمات گمرکی ایران انتخاب شد ۲۰ دی ۱۳۹۴

وطن پرست به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی انبارهای عمومی رسمی و خدمات گمرکی ایران انتخاب شد

بهروز وطن پرست، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سهلان، به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمائی انبارهای عمومی رسمی و خدمات گمرکی ایران انتخاب شد.