چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۵۲
مدیریت شهری در کلانشهرها ۱۳ تیر ۱۳۹۵

مدیریت شهری در کلانشهرها

متاسفانه در کلانشهرهای ما مدیریت شهری به مدیریت درآمد و هزینه تنزیل رتبه داده است. ودر این میان توسعه شهر و تسهیل تعملات شهروندان و فعالیتها در جایگاه بعدی قرار گرفته است.