یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۱
مراسم نظام مهندسی آذربایجان شرقی/توسعه کشور نیازمند تلاش بیشتر مهندسان ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

مراسم نظام مهندسی آذربایجان شرقی/توسعه کشور نیازمند تلاش بیشتر مهندسان

برنامه های توسعه عمرانی دولت بدون همکاری و تلاش های مهندسان محقق نمی شود.