سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۴
کودتای نافرجام در ترکیه؛ نقد سناریوهای موجود و تحلیل پیامدهای داخلی و منطقه ای ۲۸ تیر ۱۳۹۵

کودتای نافرجام در ترکیه؛ نقد سناریوهای موجود و تحلیل پیامدهای داخلی و منطقه ای

اردوغان و حامیان اسلام­گرای وی با این فضای بوجود آمده فرصت شروع پاکسازی قانونی و موجه ارتش، ژاندارمری، دادگستری و دیانت را بدست آورده است که حتی افرادی را که هیچ­گونه اقدامی نکرده اند اما زیرنظر سرویس امنیتی میت بوده اند را نیز شامل خواهد شد.