چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۷:۱۳
دستگیری دادستان سابق به روایت شاهدان عینی ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

دستگیری دادستان سابق به روایت شاهدان عینی

مرتضوي حالا دوباره در «شمال» است. البته نه شمال كشور؛ شمال پايتخت. پشت ديوارهاي جايي كه روزگاري بسياراني با يك حركت قلم او ساكنش مي‌شدند.