پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۶:۱۷
آغاز مرگ زمین در ایران ۳ تیر ۱۳۹۴

آغاز مرگ زمین در ایران

عصر تبریز: سید مسعود مصطفوی مدیر کل دفتر حفاظت از منابع آب کشور پیرامون مدیریت منابع آبی کشور اظهار داشت: شورای عالی آب که اکثر اعضای دولت در آن حضور دارند با محوریت مدیریت مصرف آب های زیرزمینی ۱۵ پروژه خوب در قالب طرح احیا تعریف کرده است. وی افزود: ما امیدواریم وزارت خانه ها […]