پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۲
مرثیه‎ای برای دانشگاه علوم و تحقیقات ۱۰ دی ۱۳۹۷

مرثیه‎ای برای دانشگاه علوم و تحقیقات

کمی زمان لازم بود تا ببینم و بفهمم که هیات علمی و پزیشن گرفتن در ایران بسیار متفاوت با همه دنیاست و تنها مبتنی بر دانش و تحصیلات شما نیست.