یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۶
۶ اسفند ۱۳۹۴

احمدتوکلی: انتقاد نادرستم به دولت به خاطر گزارش غلطی بود که در سایت تحت مدیریتم منتشر شد

اشکال کار من ناشی از اعتماد به گزارش کارشناسی تهیه و منتشر شده در سایت الف بوده است.