پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۹:۱۳
خودکشی دانشجوی تبریزی در خوابگاه پردیس کرج ۲۰ اسفند ۱۳۹۴

خودکشی دانشجوی تبریزی در خوابگاه پردیس کرج

بر اساس گفته دانشجویان، “م.پ” دانشجوی اهل تبریز دانشگاه خوارزمی با ملحفه خود را از نرده‌های پشت خوابگاه آویزان کرده و در حالی که دستانش باز بوده خودکشی کرده است.