جمعه ۷ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۷
گردنت را به تیغ کین زدند فرزندان هنده ۱۲ دی ۱۳۹۴

گردنت را به تیغ کین زدند فرزندان هنده

اینان میمون های جستان و خیزانند بر منبر پیغمبر