پنج شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۰ - ۲:۳۴
گسترش روز افزون کودکان خیابانی/ راهکارهای مقابله با پدیده کودکان خیابانی ۲۸ مرداد ۱۳۹۵

گسترش روز افزون کودکان خیابانی/ راهکارهای مقابله با پدیده کودکان خیابانی

پدیدۀ کودکان خیابانی پیش از آن که ناشی از خانوادۀ ناسالم و تربیت ناهنجار باشد متأثر از ساخت بیمار گونۀ جامعه است. زیرا اثرات منفی تحولات سریع و نظام نیافته اجتماعی اقتصادی در مرحلۀ اول گریبانگیر نهاد های اجتماعی است که خانواده کوچک ترین واحد آن است و سپس از طریق خانواده به فرد منتقل […]