پنج شنبه ۶ آبان ۱۴۰۰ - ۰:۱۳
ثبت رکورد اسکات توسط بانوی تبریزی ۲۰ دی ۱۳۹۹

ثبت رکورد اسکات توسط بانوی تبریزی

گیتی موسوی، بانوی رکورددار تبریزی، رکورد جهانی اسکات را بهبود بخشید.