چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۴۱
دانشیار فیزیک و حفاظت آب و خاک: برگزاری جلسات تکراری با افراد تکراری و ارایه آمار تکراری، هیچ نتیجه ای به جز تنظیم قرار جلسه بعدی ندارد ۱۹ مهر ۱۳۹۴

دانشیار فیزیک و حفاظت آب و خاک: برگزاری جلسات تکراری با افراد تکراری و ارایه آمار تکراری، هیچ نتیجه ای به جز تنظیم قرار جلسه بعدی ندارد

برگزاری جلسات تکراری با افراد تکراری و ارایه آمار تکراری و عموما نادرست، هیچ نتیجه ای به جز تنظیم قرار جلسه بعدی ندارد. حق الجلسه هم برای این جلسات پرداخت می شود! “حرام خواری آن هم با چغندر!!”. به جای این کار با مطالعات کتابخانه ای و میدانی با تیمی محدود، اطلاعاتی واقعی از سامانه […]