شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۴
آخرین پیام نوروزى امام خمینی به ملت ایران ۱ فروردین ۱۳۹۶

آخرین پیام نوروزى امام خمینی به ملت ایران

امام خمینی در آخرین پیام نوروزی خود تغییرات روحی را که سیره انبیا از اول تا آخر بوده است برای همه ملت خواستار شدند. امام خمینی در آخرین پیام نوروزی خود تغییرات روحی را که سیره انبیا از اول تا آخر بوده است برای همه ملت خواستار شدند. ایشان در این پیام که به تاریخ […]