شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۸:۵۲
۲۲ خرداد ۱۳۹۵

ارج صنعت کشور، در انتظار ارج

کارخانه ارج اکنون با ظرفیت کمتر از ۴۰ درصد کار می کنند و این سرنوشت بیش از ۷۰ درصد شرکت هایی است که در اختیار بانک ملی بوده اما واگذار شده است.