شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۹:۳۷
حادثه ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ اسرار آمیزترین پرونده امنیتی تاریخ انقلاب ۸ شهریور ۱۳۹۶

حادثه ۸ شهریور ۱۳۶۰؛ اسرار آمیزترین پرونده امنیتی تاریخ انقلاب

ابعادی از انفجار دفتر نخست وزیری در سال ۶۰ ناگفته باقی مانده است؛ در این گزارش سعی شده به بخشی از پشت پرده های این جنایت اشاراتی شود.