شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ - ۲۱:۱۴
شرکت چینی کفش های متحرک با قابلیت تحمل ۸۰ کیلو ساخت ۱۷ خرداد ۱۳۹۷

شرکت چینی کفش های متحرک با قابلیت تحمل ۸۰ کیلو ساخت

یک شرکت چینی دو کفش متحرک ساخته که در حقیقت دو هاوربورد هستند. این هاوربوردها می تواند با سرعت ۵ مایل برساعت حرکت و ۸۰ کیلوگرم بار را تحمل کند.